Site Loader
Főoldal

Kedves Szülők, Diákok, Érdeklődők!

 

Istentiszteleteinket ezentúl heti rendszerességgel megosztjuk Önökkel ezen az oldalon.Igét hirdetett 2020.november 16-án, Juhász Pál Balázs katolikus hittanár

 2514Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. 15Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. 16Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. 17Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. 18Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. 19Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott. 20Jött, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. – 21Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! 22Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. – 23Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! 24Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. 25Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. – 26Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá ura. – Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. 27Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! 29Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki; akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. 30Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. (Mt 25,14-30)

 Az egyházi év végéhez közeledve a liturgiában Jézusnak a második eljöveteléről, a világ beteljesedéséről szóló tanítását olvassa az Egyház. Ebből a példabeszédből három rövid gondolatot kínálok további elmélkedésre.

 1. A keresztények rég feladták Jézus második eljövetelének hitét. Az európai kereszténység kiválogatta magának a szimpatikus jézusi igéket (például megbocsátás, szeretet, testvériesség) és az újszövetségi tanítás jelentős részét zárójelbe tette, érvénytelennek ismerte el. Ilyen például Jézus foganása a Szentlélektől, a bűn valósága, az Egyház léte vagy éppen Jézus második eljövetele. „Lehet, hogy el fog jönni, de majd, az unokáim, ükunokáim életében, de tuti hogy én azt már nem élem meg” – gondolják sokan. Úgy rendezkedtünk be mi keresztények is itt a földön, mint a remény nélkül élő pogányok. Tele van a határidő naplónk, nem érünk rá készülni Jézus érkezésére, arra meg végképp nem, hogy be is állítson. Nekünk még sok dolgunk van: ki kell fizetnünk a hitelünket, meg kell írnunk a dolgozatunkat, be kell fejeznünk a felújítást, és így tovább. A lényegtelen dolgok elvonják a figyelmünket az egyedül lényegestől. Jézus ma arra hív, hogy gondoljuk át a fontossági sorrendet az életünkben és legyen bennünk újra belső nyitottság Rá, az Ő érkezésére. Ez a mentalitás, belső hozzáállás az egész életszervezésünkre kihat.

 2. A mai példabeszédből azt tanulhatjuk meg Istenről, hogy nagyvonalú. A szolgáira bízza vagyonát. Ez nem magától értetődő, lehetett volna másképpen is. Például egy gazdasági vezető kiválasztásával, vagy a termelés teljes felfüggesztésével. Az embernek, a gazdának bizalma van a szolgái felé. Nem keveset ad: egy talentum több, mint 26 kg súlyú arany vagy ezüst korong volt. Bőkezűen, nagyvonalúan, bizalmat szavazva ad. Személyre szabottan, differenciáltan hív a fejlődésre, az egyéni életet figyelembe véve, amit kifejez az, hogy a példabeszédben a szolgák eltérő mennyiségű talentumokat kapnak. Valamint nem csak „alapanyagot”, hanem időt is ad a fejlődésre, hiszen hosszú idő után tér vissza és tart számadást. A mi Istenünk nagyvonalú, lehetőségeket adó és személyre szabottan segítő. Követőiként nekünk is ilyennek kell lennünk, ilyenné kell érnünk.

 3. A pokol reális lehetőség. A pokol létezik és nem üres. Talán keveset beszélünk a kárhozatról, mert nem akarunk senkit elijeszteni, illetve nem tudjuk összeegyeztetni a pokol létét a mindent megbocsátó Isten-képével. Pedig Jézus tanításában egyértelműen szerepel a pokol léte és jellemzése. Újra fel kell fedeznünk és meg kell értenünk a pokolról szóló egyházi tanítást, aminek a lényege semmi más, minthogy az emberi szabad akaratot Isten komolyan veszi és a szabad akarati döntéseinknek vannak következményei. Milyen megrendítő tudni, hogy Isten komolyan vesz minket és tényleg van tétje a döntéseinknek. Isten sokszor komolyabban vesz minket, mint mi Őt, vagy mint mi önmagunkat. Az, hogy hogyan élek most, kihat arra, hogy hogyan fogok élni a jövőben. A mai példabeszéd arra is hívogat, hogy állítsuk be életünk iránytűjét a mennyek országa felé és arra felé haladjunk, döntésről döntésre, és akkor biztosan nem tévedünk el és nem kerülünk a kárhozatra.

 

Igét hirdetett 2020.11.23.-án, Koczó Pál iskolalelkész

 ”   Kedves Diákok! Kedves Munkatársak! 

 Két héttel ezelőtt – még az iskolában – Jézusnak a törvényhez való viszonyulásáról beszéltem a Hegyi Beszéd soron következett részlete alapján.  

Abból indultam ki, hogy Jézus valószínűleg szükséges védekezésként kimondta: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt.” Oda jutottunk el, hogy Jézus az írástudók és a farizeusok igazságának felülmúlását várja tanítványaitól.  

 Így olvasható a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetének 20. versében: Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.  

 Ami ezt a verset követi, az tulajdonképpen 6 példa az írástudók és a farizeusok igazságának felülmúlására. Ma az első példára figyeljünk. – Mt 5,21-22a 

 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet … 

 A 6. parancsolatot (katolikus és evangélikus testvéreinknél az ötödiket), mindnyájan ismerjük: Ne ölj. Talán egyetlen más kérdésben sincs olyan széleskörű konszenzus a világon, mint abban, hogy az emberélet szándékos kioltása a legnagyobb bűn(ök közé tartozik).  

Jézus mintha más véleményen lenne. 

Szó szerint ugyanazt mondja arról, aki öl, és arról, aki haragszik testvérére: megérdemli az ítéletet.  

Egyenlő súlyú lenne a kettő? Szerintem egyikünk sem tartja egyenlő súlyúnak. Akkor miért mondja ezt Jézus? Miért mond mást, mint ami megmondatott a régieknek, amit a Tízparancsolat „szerzője”, Isten mond.  

Nem mond mást, csak mélyebbre megy: a gyökérig. 

 A gyilkosság, az ölés ugyanis csak a végkifejlet. A szándékos emberölés haragból, gyűlöletből, vagy nagyon hideg számításból, önzésből végső soron szeretetlenségből fakad.  

 Ha valakinek torokgyulladása van, az nem szüntethető meg egyszerű lázcsillapítóval. Az csupán egy tünetet enyhít. Csak az segít, ha sikerül a gyulladt torkot meggyógyítani. – Ugyanígy csak a harag, a gyűlölet, a hideg számító önzés megszüntetése, a szeretetlenség leküzdése vezet el biztosan oda, hogy nem akarja az egyik ember megölni a másikat. 

 Már többször elmondtam, hogy Jézus Isten országát (a mennyek országát) hirdette, annak közelségét, s ebből fakadóan a megtérés szükségességét. 

..,, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.  

 A több, a felülmúlás: harc a bűn ellen, nem csak annak kifejlődött, rettentő formája ellen, hanem már a bűn csírája ellen is.  

 De hát ki képes erre, ti. arra, hogy ne is haragudjon? Az ember általában túl szigorúnak, túl nehezen betarthatónak, sőt betarthatatlannak tartja azt, amit Jézus kíván. Különösen azt, amit Jézus itt a Hegyi Beszédben kíván. Valószínűleg így voltak ezzel egyes másolók is. Több kéziratban ugyanis szerepel egy kiegészítés. „ok nélkül”. Így már elfogadhatónak tartották. Így már nekünk sem lenne gondunk vele. – Okot pedig ugye mindig (könnyen) találunk. Mindent meg tudunk magyarázni, okolni. 

 Jézus azonban nem magyarázatot vár tőlünk, hanem a törvénynek, az Atya akaratának betöltését. Jézus azt kívánja, hogy szeressük a testvérünket. hogy ne legyen bennünk, harag és gyűlölet a másik ember felé. – Jézus, Atyjával egyezően szeretetet kíván.  

 Mint a 12-es diákok remélhetőleg tudják, Kálvin szerint három haszna van a törvénynek: 

tükör – segít reálisan látni magunkat. 

fék – visszatart a rossztól 

ösztöke – a jó cselekvésére ösztönöz. 

Lássuk a hármat együtt Jézus ma vizsgált „törvénye” esetében is.  

Lássuk meg a tükörben, hogy noha még nem gyilkoltunk, a bűn csírája bennünk is ott van. 

Kérjük Isten segítségét, hogy minél többször le tudjuk küzdeni már a haragot is. Ne engedjük elhatalmasodni 

S kérjük ahhoz is Isten segítségét, hogy tudjunk megbocsátani, tudjunk szeretni is.  “


2020. november 30. Halleluja – (online) igehirdetés Viczián Zsófia hittanártól

 Jó ideje egy videó jár a fejemben. Egy távoli ismerős osztotta meg a facebook-on, de azt sem tudom, hogy ő honnan kaphatta, mert a link egy cirill betűs oldalra mutat, a Google-fordító szerint egy Szergej nevű pszichológus oldalára. Szóval messziről jutott ez hozzám, mégis nagyon megérintett. 

Amit ezen a rövid felvételen látunk, annyi: nénik énekelnek. Fejkendős, egyszerű, nevetős szemű, kérges tenyerű nénik, nagymamák, otthonkában, kötényben. Egy fiatal lány kíséri őket gitáron. Meglepetés produkció ez (ezt is a fordító segítségével tudom). A Csányi Sándor-szerű főnöknek éneklik, annak irodájában, miközben az asztalon hidegtálak sorakozhatnak, az egyik néni már vett is egy töltött paradicsomot, végig a kezében tartja a tányért. Az iroda falán szokásos irodai dekorációk, a szentsarokban aranyszínű ikonképek, a másik sarokban a biztonsági kamera osztott képernyője látszik 

Amit énekelnek, a Leonard Cohen világhíres dalának, a Hallelujának egy orosz változata (amennyire be tudtam azonosítani). Cohen kanadai író, dalszerző ezt 1984-ben írta, de csak évek múlva, más zenészek feldolgozásai révén lett híres, és lett mintája nagyon sok egyházi dicsőítő éneknek – talán ti is ismertek ilyet; magára a dallamra is több „dicsi” született. Rengeteg nyelvre lefordították, magyarul is megvan, mindenféle módon előadták már, tehetségkutatótól a szimfonikus zenekarig. Sokan talán éppen a Shrek című filmből ismeritek.  

Miről szól ez a dal? Sokféle bibliai utalás van benne. Szól Sámsonról, akit addig nyaggat a szerelme, Delila, míg elmondja titkát: ereje a hajában van. A nő elárulja, elveszti erejét. De szó van benne Dávid királyról is. A lantot pengető Dávidról, aki a nyáj mellől kerül a depressziós Saul király mellé: amíg zenél neki, addig enyhülnek az uralkodó tünetei. Dávidról szól az ének akkor is, amikor már királyként a palota teraszáról megpillantja a fürdőző Betsabét – megkívánja, megszerzi, még a férjét is elteszi láb alól. És aztán megbánja a bűnét. Egyszóval a biblia hús-vér emberei vonulnak itt fel, akik korántsem tökéletesek. Férfiak, akiket a vágy elvakít. És akiknek a száján mégis ott van Isten dicsérete. 

Ez a mégis a lényeg. Hogy legyen akármilyen suta az a dicséret, az valódi dicséret mégis. Vagy hogy szólja olyan, aki már nagyon sok bűnt követett el, az, ha szívből jön, akkor is hiteles Istendicsőítés. Sőt, talán így igazán hiteles, amikor az emberi mélységből szólal meg, a bűnbánat hangján szólal meg, a szenvedély hangján szólal meg. 

Halleluja: ez a dal címe, ez a reflénje. Azt jelenti: dicsérjétek az Urat! Így fordul elő sokszor a Zsoltárok könyvében. És ha nem is pontosan ezzel a szóval, de ezt mondják a betlehemi éjszakán az angyalok is a pásztoroknak. (Lk 2,8-14) „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 

A pásztorok nem voltak éppen megbecsült tagjai ennek a társadalomnak. De akiről hírt adnak, az sem éppen megbecsült helyzetben van: egy messziről jött fiatal pár kuporog egy ócska istállóban, az újszülött gyermekük mellett, aki a korabeli jog szerint egy törvénytelen gyermek, hisz a szülei nem házasok. Mária, József és Jézus. A pásztorok nem voltak különösebben műveltek, bizonyára nem tudtak írni, valószínűleg olvasni sem. Mégis hozzájuk jött az angyal: és ők mentek is, megkeresni a gyermeket. Egyszerűnek hangzik, de nem az: meghallani a jó hírt, elhinni, és elindulni, hogy elvigyük másoknak is. Aztán visszatértek, és azt olvassuk, hogy dicsőítették az Istent. (Lk 2,20) „A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.” 

Ezek a nénikaki az elején említett videóban szerepelnek, nem profi énekesek. Nincsenek látványos, szép ruhában, ők maguk sem dekoratívak a szó médiapiaci értelmében; lehet, hogy kicsit hamisan is énekelnek, ki-kiesnek a ritmusból. És mégis: valami egészen átszellemült, igazi hit tükröződik az arcukon, ahogy éneklik a Halleluját. Igazi, megélt hálát, valódi Istentiszteletet látok az arcukon, a szemükben. Ki tudja hányféle nehéz vagy éppen szép élettapasztalat csillog a szemükben! Magával ragadóan kedvesek, egyszerűek, őszinték. Amilyenek a pásztorok lehettek – én valahogy így képzelem el őket is, – akik hallották az angyalokat, és felkerekedtek, vitték Máriának és Józsefnek azt, amijük volt. És aztán hálatelt szívvel mentek haza, és hálát adtak Istennek, dicsőítették őt. Várták a Messiást, aztán az angyalok megjelentették nekik, hogy eljött. Elhitték, meglátogatták, és aztán megköszönték. Miért nem ilyen egyszerű ez mindig? Miért kényelmesebb sokszor a kétkedésben megmaradnunk, vagy bonyolítanunk a dolgokat, elméleteket gyártanunk, hogy az miért is nem lehet egészen úgy, ahogy Istentől hallottuk? És miért nem indulunk el, miért nem adunk hálát? 

De jó volna nekünk is ilyen egyszerűen, igaz módon, minden különösebb manír nélkül hinni Istennek! De jó volna így dicsérnünk az Istent! Halleluja! 

Ámen.

2020. december 7-én, (online) igét hirdetett Koczó Pál iskolalelkész

 

Kedves Diákok! Kedves Munkatársak! 

 Advent második hetébe léptünk. Tegnap, a felvétel készítésének napján számtalan helyen, templomokban és otthonokban meggyújtották az adventi koszorún a második gyertyát. Noha az adventi koszorú készítésének hagyománya még 200 éves sincs, több értelmezés is terjed arról, hogy mit is jelentenek az egyes gyertyák. Ezekre most nem térek ki, csak annyit említek meg, hogy a hetek előrehaladtával egyre több világosságot adnak a gyertyák, és ez engem arra emlékeztet, hogy közeledünk ahhoz az ünnephez, amikor azt ünnepeljük, hogy eljött világunkba a világosság, a világ világossága.  

Az általa elmondott szavak egyik csodálatosan szép gyűjteményében, a Hegyi Beszédben ő a világ világossága azt is mondta tanítványainak: Ti vagytok a világ világossága. Ami az ő esetében tény. Tény volt és ma is az, az a tanítványok, a mindenkori tanítványok esetében küldetés, feladat. Hiszem, hogy iskolánk diákjai és tanárai között is többen vagyunk, akik szeretnénk betölteni ezt a (világosító) küldetésünket, talán egészen tudatosan Jézus tanítványainak tartva magunkat, talán csak annyit gondolva, hogy örömöt akarunk szerezni környezetünkben. 

A Hegyi Beszéd úgy is felfogható, mint annak részletezése, hogy mi módon terjeszthető (árasztható) a világosság.  

Pl. a törvény csupán betű szerinti betartásának felülmúlásával 

Két héttel ezelőtt azt hallhattuk, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.” Jézus pedig azt mondta, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. 

Ma a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezetének 27–28. verseit olvasom: Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!”Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.  

A két héttel ezelőtti és mai téma között vannak hasonlóságok és vannak különbségek. Mindkét esetben a Tízparancsolat egy-egy parancsát idézi fel Jézus úgy, mint ami megmondatott korábban.  

Hasonlóság az is, hogy mindkét parancsolat megszegését halállal büntetni rendelték egyes ószövetségi törvények.  

E tekintetben óriásit változott a világ. Hiszen míg az emberölés ma is szigorú büntetéssel sújtandó a mai magyar büntetőtörvénykönyv szerint is, a házasságtörést, a paráznaságot nem tárgyalja büntetőbíróság.  

Igaz viszont, hogy bár ma Magyarországon senkit nem csuknak börtönbe paráznaságért, erkölcsileg mégis sokkal súlyosabb megítélés alá esik, mint mondjuk a börtönnel is sújtható lopás vagy adócsalás.  

Hittanórákon több diák is nyilatkozott már úgy, hogy a „megcsalást” a megbocsáthatatlan bűnök közé sorolja.  

Fel szokott persze vetődni a kérdés, hogy mi számít „megcsalásnak”. Már egy csók is? Már egy csábító pillantás is? Nem sorolom.  

Amit Jézus mond ebben a kérdésben a tanítványainak, az szinte ugyanaz, amit az emberölést, ill, a haragot illetően mondott. Nem csak az lehet bűn, amit meg is teszünk, hanem már az is lehet bűn, amit gondolunk, amit a szívünkben követünk el.  

Mit látunk, ha Jézus eme szavainak tükrébe nézünk?  

Hányszor követtünk már el szívünkben bűnt, hűtlenséget társunk/szerelmünk ellen, aki abban a hitben volt, hogy számíthat hűségünkre? Másrészt hányszor voltak olyan gondolataink, melyek kialakult párok szétrobbantását, a pár egyik tagjának elhódítását célozták? – Nem az a cél ezzel a tükörbenézéssel, hogy magunknak mentséget keresve azt mondjuk/hazudjuk magunknak (ha hazugság), hogy egyszer sem. Az a cél vezessen minket, hogy a bennünk levő sötétség rovására növekedjék bennünk a világosság e kérdés vonatkozásában is. 

Kérjük Isten segítségét, hogy egyre nagyobb legyen bennünk és környezetünkben a világosság minden vonatkozásban, párkapcsolatainkban is! 

Ámen 

 Istenünk, Édesatyánk! A minket körülvevő világ külső-belső sötétsége, a rövidülő nappalok és a nem javuló járványhelyzet is növeli bennünk a világosság utáni vágyat. Magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztus tanításával és életével is hozott világosságot. Segíts, hogy teret engedjünk magunkban az általa hozott világosságnak, és mi magunk is tovább-sugárzói legyünk. Kérünk könyörülj meg a gyógyulásra váró betegeken, a társra váró magányosokon, a megértő szavakra váró elcsüggedteken! Adj erőt és bölcsességet a tanuláshoz, a gyógyítóknak, ápolóknak a betegekért végzett munkához! Adj derűt és békességet mindnyájunknak!

Ámen 

 

2020. december 14-én igét hirdetett Koczó Pál iskolalelkész

 

Kedves Diákok! Kedves Munkatársak! 

 

Advent harmadik hetébe léptünk. Ezt megállapítva egyszerre jut eszembe az idő ciklikussága és az idő előrehaladása, múlása. Van, ami évről évre visszatér: pl. a naptárban a decemberi hónap, az advent, a karácsony vagy éppen a téli szünet. Ugyanakkor semmi sem ismétlődik tökéletesen ugyanúgy. Ebben a járvány által meghatározott 2020-as évben ez különösen megmutatkozik. De más években is voltak, vannak, lesznek változások. Ezért beszélünk joggal múltról és jövőről. Adventben és karácsonykor évről évre felidézzük a múlt egy nagyon jelentős eseményét: az Úr immár kicsit több, mint 2000 évvel ezelőtti eljövetelét, másként: a názáreti Jézus Betlehemben történt megszületését. Ugyanakkor előre is tekintünk. A „2. adventben” élve várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét. A múltbeli esemény nagyon távoli, a jövőbeli esemény idejéről nincs információnk. Eljöhet viszont a mi mostani életünkbe az Úr, ha nyitottan és aktívan várjuk. Ha engedjük, hogy az Isten feltétlen szeretetéről szóló örömhír átjárja egész valónkat, és ha igyekszünk mindennapi cselekedeteinkkel is igazodni az Úr Jézus Krisztushoz.  

  

A Jézus Krisztus szavait elénk adó Hegyi Beszédből egy héttel ezelőtt a következőket olvastam fel: Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj! ”Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. – A folytatásban riasztó és könnyen félreérthető szavakat olvashatunk.  

Mt 5,29–30 Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára.  

Micsoda? Mit mond itt Jézus?  

Hogyan értsük ezt? Semmiképpen se szó szerint. Ahogy nem értjük szó szerint azt sem, amikor Jézus arról beszélt, hogy a más szemében szálkát észlelő ember előbb vegye ki a saját szeméből a gerendát. Azt persze könnyebb megérteni, hogy ott arra hívta fel Jézus a figyelmet, hogy az ember először a saját hibáival nézzen szembe, és utána tegye szóvá más hibáját, bűnét.  

De mit akart Jézus azzal mondani, amit az előbb olvastam fel?  

Először egy nagyon kemény, de valós kérdést hozok ide szemléltetésül. Előfordul, hogy egy súlyos érszűkületes beteg életét már csak azzal tudják megmenteni, hogy levágják az egyik lábát. 

Ez persze hála Istennek nem túl gyakori eset, az azonban már igen, hogy az embernek – akár egészségügyi, akár pl. tanulmányi kérdésben – a saját érdekében (!!) fel kell hagynia valamivel, radikálisan változtatnia kell megszokott gyakorlatán.  

Miután megtudja valaki, hogy cukorbeteg, glutén- vagy laktózérzékeny, attól kezdve nem étkezhet úgy, ahogy megszokta, szeretné. Kénytelen megfosztani magát bizonyos ételektől. Rövid távon rosszabbul jár, mert nem élvezhet bizonyos ízeket, hosszabb távon azonban ez az ő érdekét szolgálja. Bizonyos szempontból az is hasonló, mikor valaki rádöbben, hogy áhított továbbtanulási célját csak úgy érheti el, ha feladja kényelmességét, lustaságát.   

Nemrégiben akaratlanul is végighallgattam egy telefon-beszélgetést, melyben valaki hosszan győzködte a vonal másik végén levő férfit, hogy minden erejével igyekezzen elfelejteni azt a nőt, akiről teljesen biztosan tudja, hogy nem lenne méltó társa, s aki mégis elő-előjön a gondolataiban. Valami ilyesmit mondott neki az, akit hallottam: „Amikor eszedbe jut, tudatosan verd ki a fejedből”. 

 

Talán sikerült a különböző példákkal rámutatnom arra, hogy mi is lehet – véleményem szerint – Jézus riasztóan hangzó szavainak az értelme: Azt, ami bűnre visz, távolítsd el az életedből, mert hosszú távon az szolgálja az érdekedet, hogy megtedd ezt a lépést.  

Bármilyen kedves, vagy kellemes, kellemesnek tűnő vagy csábító legyen is az, állj ellent határozottan. Tedd lehetetlenné, hogy „a kívánság megfoganva bűnt szüljön”. – ezzel emlékeztetek Jakab levelének múlt héten hallott szavaira. 

Akkor lesz könnyebb így cselekedni, ha hosszabb távra, messzebbre tekintünk. A földi életen is túlra. 

 

Készülés közben nem tudtam szabadulni két sortól, ami gyermekkoromtól belém ivódott. A szüleim szobájának falán bekeretezve volt olvasható az a fohász, ami ezzel a két sorral kezdődött, s amit különös betűi miatt szívesen silabizálgattam gyermekként, s eközben észrevétlenül megtanultam két sorát. – Mivel sajnos nincs meg ez nekem interneten próbáltam rátalálni. Sikerült. Egy 8 soros ének. Címe „Fohász” Azt a bizonyos két sort most két másikkal kiegészítve olvasom. 

 

Mi hozzád von, ó add meg azt.  

Vedd el, mi tőled elszakaszt,  

Magamtól vedd el önmagam,  

Add, hogy tiéd legyek Uram 

 

Szeretném, hogy újra meg újra ezt gondoljam, így gondoljam, ezt kérjem.  

A 11.b református hittanosait arra a Bonhoeffer-versre is emlékeztetem, amit nemrég olvastak.   

 

Istenünk! Ma is hálát adunk Neked azért, hogy adtad nekünk Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy szándékod és szándéka szerint megváltónkul jött el ebbe a világba. Köszönjük a tanítását is Köszönjük a ma hallott szavakat is. Segíts, hogy meg tudjunk szabadulni attól, ami bűnre vinne, ami Tőled elválasztana. Köszönjük Istenünk a kapott gyógyulásokat, és a megőrzött egészséget testi és lelki vonatkozásban egyaránt! Imádkozunk azokért a társainkért, akik még mindig, vagy éppen mostanában érzik különös szükségét segítségednek! Áldd meg a karácsony előtti utolsó iskolai hetünket! Ámen  

 

A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum ádventi/karácsonyi istentisztelete Koczó Pál iskolalelkész szolgálatával, 2020. december 18-án.

2020. január 4-én igét hirdetett Juhász Pál Balázs katolikus hittanár

 

21Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5„Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” 7Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,1-12)

 

A mai alkalommal – ezen rendkívül gazdag evangéliumi szakasz alapján – csak egyetlen gondolatot kínálok további elmélkedésre.

            Miért vezette a csillag Jeruzsálembe a bölcseket? Miért akarta Isten, hogy előbb Heródes királlyal találkozzanak? Miért nem vezette őket egyből, közvetlenül Betlehembe? Ha egyből a kis Jézushoz mennek, akkor a gonosz és véreskezű Heródes király számára nem derül ki a Messiás születése. Miért vezette hát a Szabadító eljöttét hirdető csillag Jeruzsálembe a bölcseket?

            Véleményem szerint azért, hogy a bölcsek által még a gonosz és véreskezű Heródest, még az Isten-követésben hűtlenkedő jeruzsálemi embereket is meghívja a Megváltóval való szeretetközösségbe. Nekik is felkínálja, már az üdvösségtörténet beteljesedésének elején, a megígért Messiás megszületésekor a megtérés és az üdvösség lehetőségét. Isten nagyvonalú. A gazdag és gonosz király, az előkelő fővárosiak, a szegény, vidéki pásztorok, az idegen, pogány bölcsek mind-mind meghívást kaptak – ki így, ki úgy – a kis Jézus jászolához, hiszen Ő egyetemes Megváltó, mindenkiért eljött. Vannak, akik elfogadták ezt a meghívást, és vannak, akik nem. Szabadon döntött mindenki. Heródesék szabadon utasítják el a közösséget Jézussal és döntenek úgy, hogy gyilkossá válnak. A pásztorok és a bölcsek szabadon igent mondanak a meghívásra és erőfeszítést tesznek a találkozás létrejöttéért. Mindkét oldalon döntés és cselekvés, csak az egyik halált, a másik életet hoz. Isten azt akarja, hogy sikerüljön bennünk az élet, de a döntést a mi kezünkbe adta, mert nem programozott robotoknak, hanem szabad embereknek teremtett minket. Felkínálja a segítségét, a bölcseknek éppen egy csillagot, Heródesnek a bölcseket, nekünk a Szentírást és az Egyházat.

            A 2021-es esztendőnek az igazi tétje nem az, hogy mikor kapjuk meg az oltást, hogy túléljük-e ezt az egészet, vagy, hogy újra lesz-e korlátlan fogyasztói társadalom, hanem az, hogy mi melyik csoporthoz fogunk tartozni: a Gyermek Jézus meghívását szabad akaratból és döntésből elfogadók, vagy elutasítók közé. Csak ez számít. Minden más csak másodlagos.

Döntsünk.

Helyesen.

Igét hirdetett 2020. január 11-én Koczó Pál iskolalelkész. 

5Móz 24,1                          

Mt 5,31–32a

Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon válólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy bocsássa el a házától.

Megmondatott ez is: „Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet!” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt

Sokat töprengtem azon, hogy a Hegyi Beszédről a tanév elején elkezdett sorozat keretében beszéljek-e arról a témáról, ami most következik soron.

Egyrészt arra gondoltam, hogy ez a téma nem érinti a középiskolás diákokat, hiszen – tudomásom szerint – egyikük sem kötött még házasságot.

Amikor azonban a téma elhagyására hajlottam, az is eszembe jutott, hogy tisztességtelen lenne ha én, mint elvált lelkész „kikerülném” ezt a kérdést.

Egyébként pedig éppen személyes tapasztalatból is tudom, hogy egy válás nagyon is érinti a váló felek gyermekeit. A körülményektől függő mértékben, de mindenképpen megnehezíti az életüket.

Mivel pedig a jelenlevő diákok között is sokan vannak érintettek, akiknek a szülei régebben vagy a közelmúltban váltak el, vagy éppen most vannak válófélben, akár azért is lehet haszna a Hegyi Beszéd eme részét, ill. ennek kapcsán a válás kérdését átgondolni, mivel hozzásegíthet valakit ahhoz, hogy kicsit jobban értse azt, ami vele, körülötte történik.

A válást, a házasság felbontását illetően gyakran fogalmazódik meg – keresztyének körében is – így a kérdés: Szabad-e? Szabad-e elválni? – Már ez a kérdés sem jó. Miért vetődik fel ez egyáltalán?

Két szélső megközelítést említek meg

  • könnyelmű: … legfeljebb elválunk …
  • könyörtelen: szigorúan tilos, semmi szín alatt nem szabad elválni.

Úgy tűnik, hogy Jézus szavai (32) némi engedménnyel a szigorú álláspontot támasztják alá: Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt.

Ez a 3. olyan Jézus-mondás a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetében, amit az „antitézisek” közé sorolunk. Jézus mindannyiszor így kezdi: Én pedig azt mondom. Az első két esetben a Tízparancsolat 6. és 7. (ill. 5. és 6.) parancsolata volt a kiindulópont. Ezúttal egy másik ószövetségi rendelkezés, az, amit felolvastam Mózes 5. könyvének 24. fejezetéből.

Ez a válólevélről szóló rendelkezés a maga korában „haladónak” mondható, a nő védelmét szolgálta. A nő akkoriban szinte „tulajdona” volt a férjének. Az egyedülálló nő pedig gazdasági, erkölcsi és jogi tekintetben is kiszolgáltatott helyzetben volt. A válólevél „igazolta” őt. – Igaz egyúttal a férfi számára is leegyszerűsítette a válást, pontosabban a felesége elbocsátását. Lehetett úgy is felfogni (és alkalmazni) ezt a rendelkezést, hogy bármilyen indok elég a váláshoz, csak azt rögzítenie kell egy dokumentumban, a válólevélben.

Igaz, létezett szigorúbb felfogás is, amely csak akkor engedte meg a válást, amikor a feleség gyakorlatilag már felrúgta azt, vagyis csak házasságtörés esetén.

A megengedőbb és a szigorúbb felfogás is jogi megközelítésű: azt taglalják, hogy mit és hogyan szabad megtenni (persze a férfi szemszögéből).

Ezzel szemben Jézus – nem beszél szabadról és „nem szabadról”, – hanem egyszerűen kijelenti, hogy az a férfi, aki elbocsátja a feleségét, ezzel gyakorlatilag házasságtörővé teszi őt. Mindez tény és logikus következtetés.

Jézus tehát Isten akaratával szemben állónak, bűnnek mondja a válást? Az egyszerű válasz: igen. Igen, ugyanúgy bűnnek mondja, ahogyan a haragot is, és ahogyan az is bűn, ha valaki gondolatban hűtlenné válik.

De mi van akkor, ha a társ – a feleség, a férj – paráznaságot követ el, megcsalja a másikat? Erre a nyilván sokakban felvetődő kérdésre válaszul fűzi be Jézus szavaiba az evangélista (?), a gyülekezet (?) – azt, hogy paráznaság esetét kivéve. Így már elfogadhatóbb. Hasonló ez a kivétel-befűzés ahhoz, ami az első antitézisnél történt a kéziratok egy részében ez olvasható: az Én pedig azt mondom nektek, hogy aki – ok nélkül – haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet.

Mai igénk a paráznaság esetét kivéve szavak beiktatásával elfogadhatóbbá válik. Ezzel együtt ismét jogi megközelítésűvé válik.

Jézust azonban nem érdekli a jog. Nem mérlegeli a betarthatóságot. Azt jelenti ki, hogy mi felel meg Isten akaratának, s mi nem. Ami pedig nem felel meg az bűn. Hiába talál rá az ember magyarázatot. Mert talál.

Isten akaratának az felel meg, hogy két ember akkor kösse össze az életét, ha szeretik egymást. Ha pedig fellép a szeretetlenség, az már maga bűn. Ami abból fakad az is bűn. Mondom ezt elvált emberként is. Magyarázatom nekem is van. Jézus azonban engem is szembesít Isten akaratával.

Világosan kell látni azt is, hogy amint nem csak a gyilkosság ellentétes Isten akaratával, hanem a már a harag is, nem csak a megtörtént házasságtörés, hanem már az arra gondolás is – ugyanígy nem csak a bíróság által kimondott válás bűn Isten előtt, hanem már az út kezdete, a szeretetlenség megjelenése is.

Rosszul tesszük, ha Jézus szavai megrettentenek, vagy ítélkezésre késztetnek minket. Az a cél, hogy minél őszintébben törekedjünk szeretni felebarátainkat, és különösképpen azt, akit társunknak választunk.  Isten segítsen minket ebben. Ámen


Igét hirdetett 2020. január 18-án Binder Anita katolikus hittanár.

Áldás békesség!

Isten igéjét olvasom Szent Pál Kolosszeiekhez írt leveléből, a 3 fejezetből, a 12. és a 13. verset.

Testvéreim!
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.

Ezt a szentírási rész szent család vasárnapján olvassuk fel mi katolikusok, amely idén közvetlenül a karácsony utánra, 27-edikére esett, tehát még a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik. Azért vettem elő most mégis ezt a részt, mert Koczó Pál tanár úr múlt héten egy nagyon fontos témát járt körbe, onnan is gondolom, hogy fontos volt, mivel sok visszajelzés érkezett önöktől diákoktól, nagyon is érintettnek érezték magukat a témában.

Tanár úr a válásról, házasságról, párkapcsolatokról beszélt, én pedig szeretném most a családdal folytatni. A fenti szentírási rész nagyon tág, sokat lehetne beszélni róla, nem fogok tudni mindent érinteni. De azt láthatjuk benne, hogy rögtön az elején tanácsokat ad Pál arra vonatkozóan, milyen is a „jó” család, milyen a keresztény család, milyen az a szeretetközöség, amely valószínűleg, lehetőség szerint nem fog válással, felbomlással végződni.

Irgalmasság, jóság, szelídség, türelem. Nehéz dolgok. Irgalmasnak lenni a másik iránt, akkor is, amikor peid olyan szívesen a szemébe mondanám, azt a bizonyos fájó igazságot. Jóság, jónak lenni valakivel, amikor meg is leckéztethetném, hisz megérdemelné, a sok bántás miatt, amit ő elkövetett. Vagy lehetnék közömbös is, és nem foglalkoznék vele, nem venném észre, hogy ez a bizonyos családtagom egyáltalán ott van.

Szelídség és türelem. Szerintem nem kell magyaráznom, milyen az, a mikor már nem vagyunk szelídek, amikor már nem vagyunk türelmesek, amikor így szoktuk mondani, elgurul a gyógyszer. Az egymás bántása, akár szavakkal is, kínt okoz a másiknak, és nagy sebeket ejthetünk a másikon, főleg azokon, akik közel állnak hozzánk.  Ne tegyük. Vagy inkább így fogalmazok: előzzük meg. Mondjuk ki a saját sérelmeinket még akkor, és úgy, ahogy azok nem bántóak, próbáljuk mindig megbeszélni azokat, mielőtt felgyülemlenek. És főként vállaljuk fel a sérelmeinket, tudatosítsuk, hogy azok léteznek, ne söpörjük őket a szőnyeg alá.

Viseljük el egymást, folytatja Pál. Látják, az Isten tudja, hogy néha csak erre vagyunk képesek, nem is kér tőlünk néha többet, minthogy elviseljük a másikat. Mit jelent a másik elviselése? Megengedem neki, hogy legyen. Nem akarom, hogy bárcsak itt se lenne. Van apám, ő az. Van anyám, ő az. Vannak testvéreim, ők azok. Aztán később van férjem, feleségem, ő az, vannak gyermekeim, ők azok. És megengedem nekik, hogy az életemben ők létezzenek. És ha már idáig eljutottam, ha sikerül elviselnem őket, a következő lépés, hogy szeretem is őket, ezen az elviselésen felül.

Megbocsátás. Milyen elgondolkodtató. A másokkal való együttélésben okvetlen kapunk sebeket. A másik nem tökéletes, mi sem vagyunk azok, elfogy a türelmünk, elfogyunk, bántjuk egymást sokszor sokféleképpen, akarattal, vagy akaratlanul. Ezekre a sebekre pedig az egyetlen gyógyír a megbocsátás. Érdekes, hogy Pál nem arról ír, kérjetek bocsánatot, azt mondja, bocsássatok meg. Sokszor előfordul, hogy az illető, aki megbántott minket nem kér bocsánatot. Akkor talán mi csapdában maradunk, a harag örökös csapdájában? Mert a másik nem kért tőlünk bocsánatot? Ne tegyük, magunkban, vagy Isten előtt imában, bocsássunk meg ekkor is, hogy mi magunk könnyítsünk a saját súlyunkon. Sok előadást hallhatnak a megbocsátásról, most itt, az Isten igéjében is visszaköszön mindez, fontos, hogy megbocsássunk, fontos, hogy letegyük a terheket, akkor is, ha néha nehéz elkezdeni, ha ez munkás lelki feladat. Mégis tartozunk magunknak vele.

De honnan legyen erőnk a megbocsátáshoz? Erre is megkapjuk a választ, tegyük azért, mert Isten is megbocsát nekünk. Ez lehet az az erőforrás, amely elindíthat minket a mások iránti megbocsátás útján, a saját utunkon.

Végül pedig a szeretet. Mindezt, az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget, a türelmet, és a megbocsátást, mindezt egyetlen dologgá ötvözhetjük – ez maga a szeretet. Ez jó, ha vezérli életünket, családi életünket, kapcsolatainkat. Ez az, ami aztán soha el nem múlik, ami megmarad, és amire, mint a sziklára építkezni lehet.

Imádkozzunk.

Kérünk téged mennyei atyánk, add, hogy családjainkat a szeretet vezérelje, hogy emberi kapcsolatainkban megjelenjen az igaz szeretet. Áraszd ránk a te szent kegyelmedet, a szeretetet, hogy az általad tervezett módon élhessünk, nagyobb sérülések, és kudarcok nélkül. Add meg pedig, ha a kudarcok mégis bekövetkeztek, bekövetkeznek életünkben azokat mégis a te dicsőségedre fordítsuk. Ámen.

Most pedig mondjuk el közösen az Úr imáját:

Mi atyánk…

Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus Krisztusban.

Ámen.

Dicsértessek a Jézus Krisztus, Áldás Békesség!