Szakgimnáziumi (technikumi) képzés

Amikor az általános gimnáziumi képzés kiterjesztéséről gondolkodtunk, egyértelmű volt számunkra, hogy a református iskola szellemiségének és a korábban is élő gyakorlatunknak megfelelő irányban kell és lehet szakirányt választanunk. Erre jogalapot adott az a munka, amit diakóniai területen végeztünk. A diakónia-ápolástan fakultáció, majd az országban elsőként akkreditált érettségi vizsgára való felkészítés során nyert tapasztalatok, az ehhez a feladathoz elengedhetetlen szakmai kapcsolatok (elsőként a Bethesda kórházzal és a Schweitzer Otthonnal) adtak alapot a továbblépéshez. Jelenleg tagjai vagyunk annak a konzorciumnak, amely a református diakóniai szolgálat széles spektrumát lefedi, továbbtanulási és mind hazai, mind külföldi munkavállalási lehetőségeket nyújthat a tanítványainknak.

A szakközépiskolai oktatás a 2013/14-es tanévben kezdődött iskolánkban évfolyamonként egy osztályban. Két ágazati képzés közül lehetett választani: az egészségügyi és szociális ágazatok közül. Az ebben a képzésformában 2018-ban érettségizett osztály választotta azt a lehetőséget, hogy tanulmányait 13. évfolyamon intézményünkben folytatja, és a Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, illetve Szociális asszisztens OKJ képzettséget szerez.

A szakképzés rendszerének átalakulása következtében 2017-től szakgimnáziumként folytatjuk oktató munkánkat. A tanulók – a gimnáziumi képzéstől eltérően – csak egy idegen nyelvet tanulnak (németet vagy angolt), helyette a választott ágazat kerettanterve által előírt tantárgyakat tanulják mind elméleti, mind gyakorlati órákon. Négy év, tehát a 12. évfolyam elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, amely vizsga kötelező tárgyai számukra: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és a választott szakirány tantárgya. Ezzel a bizonyítvánnyal már munkavégzésre jogosultak az ágazat bizonyos állásaiban, sőt már gimnáziumi tanulmányaik ideje alatt választhatóan mellék-szakképesítési vizsgát is tehetnek.
Amennyiben pedig folytatják e téren tanulmányaikat, egy tanév, tehát a 13. évfolyam elvégzése és szakmai vizsga letételével szakképzést is szerezhetnek a Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, illetve szociális asszisztens OKJ-s képzésben.

Ez a képzés az általános és szakmai műveltségen kívül mind az elméleti foglalkozások, mind a gyakorlatok révén bevezet a „való életbe”, segíti az önismeretet és a személyiségfejlődést, a magánéletben és a társas kapcsolatokban is hasznosítható pszichológiai, társadalomismereti jártasságot ad.

A diakóniai szakgimnáziumi osztályokban tanulóink már a 9. évfolyamon választanak szociális és egészségügyi ágazati képzés között.

A 9-13. évfolyamon az érettségire történő felkészítés folyik. A közismereti tantárgyak mellett hittant és szakmai előkészítő tantárgyakat is tanulnak. Tanulható idegen nyelv az angol és német.

Képzési idő 5 év

A 12.(13.) évfolyam végén négy közismereti tantárgyból és a választott szakmai tárgyból tesznek a tanulók érettségi vizsgát.

13. évfolyamon a következő szociális vagy egészségügyi szakmák között választhatnak:

Szociális ágazat Egészségügyi ágazat
Szociális asszisztens
OKJ 54 762 02
Egészségügyi asszisztens
OKJ 54 720 01
Gyermekotthoni asszisztens
OKJ 54 761 01
Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
OKJ 52 723 02
Szociális szakgondozó
OKJ 54 762 03
Gyakorló ápoló
OKJ 52 723 01

Ezek a képzések szakmai vizsgával zárulnak a 13. évfolyam végén, érettségi után választhatóan nappali vagy esti tagozaton. Europass bizonyítvány igényelhető.

Diakóniai osztályainkban végzett növendékeinknek lehetőséget és ajánlást adunk Református Zsinati Iroda Missziós Év pályázatához, amelynek keretében az általuk tanult nyelvek területén, Németországban, Angliában stb. végezhetnek egy éves missziói szolgálatot.

Egészségügy és szociális képzés a Sylvester János Református Gimnázium és Technikumban

Képzések megnevezése:

egészségügy ágazaton:

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló 54 723 03

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellékszakképesítéssel 5 0913 03 04

Csecsemő- és gyermekápoló

szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

Gyakorló ápoló

szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

szociális ágazaton:

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

szakma azonosító száma: 5 0923 22 04

Szociális asszisztens Gyermek és Ifjúsági felügyelő mellékszakképesítéssel

szakma azonosító száma: 54  762 02

Gyakorlati helyek:

Bethesda Gyermekkórház

Cseppkő Gyermekotthon

Zuglói Egyesített Bölcsödék

GOKVI / Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága /FESZGYI

Sweitzer Albert Református Szeretetotthon

Erasmus programon belül Németországban 1 hónapot töltöttek szakmai tanulmányúton diákjaink Rostockban ( 12fő )

Szakmai gyakorlat kivitelezése:

 • szoros kapcsolat a gyakorlati hely és az iskola között
 • pozitív, élményszerű gyakorlat biztosítása
 • jelenléti naplón kívül gyakorlati napló vezetnek a diákjaink, melyben leírják a napi tevékenységeket, feladataikat a szaktanárral megbeszélt szempontok alapján, az elméleti órákon a gyakorlati tapasztalatokat átbeszéljük, feldolgozzuk
 • a diákok számára érdekes eseteket referálják a tanult tananyagon keresztül
 • osztályközösség építő, önállóságra nevelő, élményközpontú célzattal szerveztünk két hetes gyakorlatot diákjainknak Pilisen, ahol bölcsődei és gyermekotthoni gyakorlatukat töltötték szaktanári felügyelettel

Szakmai team:

 • fontos küldetésünknek tartjuk a szakma szeretetének átadását, a hivatástudat kialakítását
 • utódlás, a következő szakdolgozói generáció megtalálása, kinevelése
 • személyiség fejlesztése
 • lelki egészség védelme
 • gyakorlat központú oktatás, felszerelt demonstrációs termünkben
 • maximálisan felkészítjük, támogatjuk diákjainkat a tanulás rögös útján, hogy éles körülmények között a gyakorlatok során az elméleti képzésben megszerzett ismereteket készség szinten tudják használni

Szabóné Fabó Ilona  diplomás ápoló

Dula Krisztián szociális munkás

Hajdú Valéria pszichológus

Kőváryné Kalmár Krisztina latin szakos tanár

Tolnai – Kiss Anita egyetemi ápoló, a szakképzés megbízott vezetője

Pongrácz Ágnes biológia-fizika szakos